ORZAMENTOS

O orzamento municipal é o plan económico e financeiro anual vinculado á estratexia formulada polo Goberno do Concello, polo que se convirte nunha ferramenta clave para a xestión pública, servindo á planificación, programación, control e seguimento e avaliación das actuacións municipais. Ten carácter anual e contén as previsións de ingresos que se esperan obter e os gastos (créditos presupuestarios) que como máximo se poden realizar no exercicio correspondente.

O orzamento do Concello de Cariño para o ano 2020 ascende a 3.551.770,102 €.

O resumo do capítulo de ingresos e o de gastos é o seguinte:

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
1. OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS    
     1.1 OPERACIÓNS CORRENTES
1      GASTOS DE PERSONAL 1.744.202,28
2      GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 1.332.559,58
3      GASTOS FINANCEIROS 2.500,00
4      TRANSFERENCIAS CORRENTES 107.940,00
     1.2 OPERACIÓNS DE CAPITAL  
6      INVERSIÓNS REAIS 364.568,24
  2. OPERACIÓNS FINANCEIRAS  
8      ACTIVOS FINANCEIROS 0,00
9      PASIVOS FINANCEIROS 0,00
TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS 3.551.770,10

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE
1. OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS    
     1.1 OPERACIÓNS CORRENTES
1      IMPOSTOS DIRECTOS 900.061,08
2      IMPOSTOS INDIRECTOS 20.000,00
3      TASAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS 651.800,00
4      TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.575.183,37
5    INGRESOS PATRIMONIAIS 50.000,00
     1.2. OPERACIÓNS DE CAPITAL  
7      TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 354.725,65
TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS 3.551.770,10

 

Nesta ligazón podes descargar o documento coa publicación da aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia.