ACTUALIDADE

SESIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL

04 Febreiro 2020

Convocada sesión ordinaria do Pleno Corporativo para venres 7 de febreiro de 2020 ás 20 horas, para ditaminar a seguinte Orde do Día:

1. Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores, de 29/11/2019 e 18/12/2019.
2. Dación de conta dos Decretos da Alcaldía, dende a última sesión ordinaria: do 505/2019 de 02/12/2019 ata o 48/2020 de 03/02/2020.
3. Dación de conta das cifras de poboación resultantes da revisión do padrón municipal a 1 de xaneiro de 2019.
4. Aprobación, se procede, da incorporación ao inventario municipal de bens, de finca ubicada en Feás.
5. Aprobación inicial, se procede, do Orzamento Municipal para o exercicio 2020.
6. Mocións.
7. Rogos e Preguntas.