ACTUALIDADE

BASES REGULADORAS PARA A SELECCION, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, DUN/HA TRABALLADOR/A POR RAZÓNS
DE PERMISO POR PATERNIDADE DO TITULAR DO POSTO CONVOCADO POLO CONCELLO DE CARIÑO